Skip to main content

Obecné informace o organizaci

Název účetní jednotky: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Valašská Polanka

Sídlo: Valašská Polanka 270

IČ: 65469381

Právní forma: pobočný spolek

Spisová značka: L 35878 vedená u Městského soudu v Praze

Členská základna: 117 členů k 1. 1. 2018

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Valašská Polanka je pobočným spolkem SH ČMS a jeho cíle, základní podmínky činnosti, podstata, předmět a hlavní okruhy činnosti jsou vymezeny stanovami SH ČMS.

Náš spolek spolupůsobí při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek (dále jen „mimořádné události“), dále vytváří podmínky pro činnost s dětmi a mládeží, podporuje zdravý rozvoj jejich osobnosti, zejména pak jejich psychické, intelektuální, mravní, sociální a fyzické schopnosti, vede mladé členy k odpovědnosti za rozvoj své osobnosti, úctě k vlasti, přírodě a celému lidskému společenství jako i k dodržování preventivně výchovných zásad v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a dalších mimořádných událostí.

Podporuje všeobecnou sportovní činnost svých členů s ohledem na zdravý rozvoj jejich osobnosti, intelektuální a tělesné schopnosti, zvyšování fyzické kondice v duchu zásad sportu pro všechny a zdravého životního stylu, sportovní reprezentaci a přípravu na ni a vytváří podmínky pro tuto činnost, organizuje a podporuje výkon dobrovolnictví.

Projekty

Od roku 2016 žádáme každoročně o dotaci na sportovní činnost mládeže v požárním sportu ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže. Přehled zapojení do projektů:

  • 2016 – Program VIII – dotace MŠMT – přiděleno a čerpáno 28 000,- Kč na podporu mládeže
  • 2017 – Program VIII – dotace MŠMT – přiděleno a čerpáno 65 000,- Kč na podporu mládeže s názvem Celoroční činnost mladých hasičů, rozvoj sportovních a volnočasových aktivit SDH Valašská Polanka“
  • 2018 – Můj klub – zažádáno o finanční prostředky ve výši 106 000,- Kč s názvem „Celoroční činnost mladých hasičů, rozvoj sportovních a volnočasových aktivit“ – zatím neschváleno